Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Lisette Grift Coaching en een cliënt waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Lisette Grift Coaching, indien voor de uitvoering van haar taken derden moeten worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de persoon die Lisette Grift Coaching vervangt tijdens haar afwezigheid door ziekte en/of vakantie.
4. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Lisette Grift Coaching en de cliënt zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Lisette Grift Coaching niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat zij in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offerte

1 Alle offertes van Lisette Grift Coaching zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2 Lisette Grift Coaching kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele, in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis - en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Lisette Grift Coaching daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Lisette Grift Coaching anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Lisette Grift Coaching niet tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Een offerte geldt niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

1. Een overeenkomst tussen Lisette Grift Coaching en de cliënt komt pas tot stand indien beide partijen de opdrachtbevestiging ondertekend hebben.
2. De verplichtingen van Lisette Grift Coaching gaan nooit verder dan hetgeen
schriftelijk door ons is bevestigd.

3. Een mondelinge overeenkomst tussen Lisette Grift Coaching en de cliënt is
bindend indien de overeenkomst schriftelijk is bevestigd door Lisette Grift Coaching.
4. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de cliënt Lisette Grift Coaching derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Lisette Grift Coaching dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5. Lisette Grift Coaching heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6. Lisette Grift Coaching is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Lisette Grift Coaching de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Indien Lisette Grift Coaching gegevens behoeft van de cliënt voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de cliënt deze juist en volledig aan Lisette Grift Coaching ter beschikking heeft gesteld.
9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de cliënt, van de bevoegde instanties etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.
Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Lisette Grift Coaching zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden
gewijzigd. De cliënt aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
10. Indien Lisette Grift Coaching bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is zij onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
- Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Lisette Grift Coaching toekomende bevoegdheid of een op haar rustende verplichting ingevolge de wet

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Lisette Grift Coaching is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
- de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst Lisette Grift Coaching ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen.

de cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is .
- door de vertraging aan de zijde van de cliënt niet langer van Lisette Grift Coaching kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Lisette Grift Coaching kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de cliënt toerekenbaar is, is Lisette Grift Coaching

gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lisette Grift Coaching op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Lisette Grift Coaching de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
4. Indien Lisette Grift Coaching op de gronden als genoemd in dit artikel tot
opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, tenzij de cliënt, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de cliënt ,van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de cliënt niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Lisette Grift Coaching vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Lisette Grift Coaching op de cliënt zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien de cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor gemaakte kosten en gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de cliënt in rekening worden gebracht.
7. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is alleen mogelijk indien partijen dit schriftelijk overeengekomen zijn of indien de cliënt het verschuldigde bedrag tot het einde van de overeenkomst
betaalt.
8. De cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen.
9. Lisette Grift Coaching behoudt zich het recht voor om overeenkomsten, of
gedeelten daarvan te annuleren bij zodanige wijziging van de wet, regelgeving of (semi) overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van haar kan worden verlangd. In voorkomende gevallen zal Lisette Grift Coaching de cliënt schriftelijk van de annulering op de hoogte stellen. De cliënt is in dat geval niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5. Overmacht

1. Lisette Grift Coaching is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Lisette Grift Coaching geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Lisette Grift Coaching heeft ook het recht
zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Lisette Grift Coaching kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien Lisette Grift Coaching ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Lisette Grift Coaching gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, middels overschrijving of storting op
een door Lisette Grift Coaching aan te wijzen bankrekening. Lisette Grift Coaching is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd. Deze rente bedraagt 1% per maand over het openstaande bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 3. Lisette Grift Coaching heeft het recht de door cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente .

4. Lisette Grift Coaching kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de cliënt een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Lisette Grift Coaching kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Indien de cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.

Indien cliënt echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Lisette Grift Coaching in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de cliënt alle verplichtingen uit de met Lisette Grift Coaching gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. De door Lisette Grift Coaching geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De cliënt is niet bevoegd om de, onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Indien Lisette Grift Coaching aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Lisette Grift Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij uit is gegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Lisette Grift Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lisette Grift Coaching aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan haar toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Lisette Grift Coaching is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten en gemiste besparingen.
6. Indien Lisette Grift Coaching en Advies aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat Lisette Grift Coaching in het kader van de opdracht in rekening heeft gebracht voor haar werkzaamheden.
7. De aansprakelijkheid van Lisette Grift Coaching is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lisette Grift Coaching.

Artikel 9. Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Lisette Grift Coaching en de door haar bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 10. Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op de cliënt op het moment waarop verrichte werkzaamheden aan de cliënt ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 11. Vrijwaring

1. De cliënt vrijwaart Lisette Grift Coaching voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan haar toerekenbaar is.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

1. De Lisette Grift Coaching verrichte werkzaamheden en uitgebrachte adviezen zijn uitsluitend bedoeld voor de cliënt zelf.

2. Het is de cliënt uitdrukkelijk verboden de uitkomsten van verrichte werkzaamheden en uitgebrachte adviezen te gebruiken voor derden of derden, direct of indirect, hiervan te laten profiteren.
3. Lisette Grift Coaching behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op basis van de door haar verrichte werkzaamheden en uitgebrachte adviezen.

4. Alle in het kader van de overeenkomst door Lisette Grift Coaching en verstrekte stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt zelf en mogen niet door hem of via derden worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt.
5. Lisette Grift Coaching heeft het recht de, door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis, ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de cliënt ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Geheimhouding

1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst uitwisselen. Informatie kan worden beschouwd als vertrouwelijk als dit door één van de partijen is meegedeeld of als dit logischerwijze uit de aard van de informatie kan worden

opgemaakt.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Lisette Grift Coaching partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de cliënt in het buitenland woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Wijziging voorwaarden

1. Lisette Grift Coaching is bevoegd om haar algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie op de website www.lisettegrift.nl c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de cliënt.
2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op Voorwaarden.net op 24 maart 2017. Je kunt de voorwaarden vinden door te zoeken op mijn bedrijfsnaam op www.voorwaarden.net.